Warunki korzystania z witryny BW Digital Systems

wersja z dnia 6 maja 2014 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Witryna www.bwdigitalsystems.pl (dalej Witryna) jest własnością firmy BW Digital Systems Bartosz Warzocha z siedzibą w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 31/11, NIP 9211678092, REGON 951192380, zwanej dalej BWDS.
 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o użytkowniku, oznacza to każdą osobę, która niezależnie od wykorzystywanych środków dostępu uzyskuje dostęp do witryny www.bwdigitalsystems.pl i jej podstron lub jej używa, niezależnie od uzyskania zgody BW Digital Sysytems, posiadanych uprawnień, a także posiadanego zarejestrowanego konta w Witrynie.
 3. Niniejsze Warunki korzystania z witryny BW Digital Systems (zwane dalej Warunkami) określają sposób eksploracji treści Witryny i korzystania z Witryny przez użytkowników. Użytkownik uzyskujący dostęp do Witryny lub korzystający z Witryny wyraża zgodę na zawarte w niniejszym dokumencie postanowienia, a także postanowienia Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wraz z dokumentami towarzyszącymi (w szczególności Politykę prywatności oraz Politykę plików ‚Cookies’), które są komplementarne z Warunkami i których postanowienia są stosowane we wszystkich sferach dostępu do Witryny i korzystania z Witryny nieokreślonych Warunkami. W przypadku braku takiej zgody, użytkownik powinien przerwać korzystanie z Witryny.
 4. Uzyskanie dostępu do Witryny lub korzystanie z Witryny (zwłaszcza poprzez rejestrację i aktywowanie konta użytkownika, udział w forum itp.) jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem i BWDS, której przedmiotem jest przestrzeganie i stosowanie przez użytkownika postanowień niniejszego dokumentu.
 5. BWDS nie pobiera żadnych opłat za dostęp i korzystanie z Witryny. BWDS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty, jakie użytkownik poniósł w związku z uzyskaniem dostępu do Witryny i w związku z korzystaniem z Witryny. Użytkownik sam zapewnia sobie we własnym zakresie zaplecze sprzętowe i programowe, umożliwiające dostęp do Witryny i korzystanie z Witryny.
 6. W zakresie dostępu do Witryny i jej treści, oraz korzystania z Witryny, użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie interfejs (frontend) Witryny udostępniony przez BWDS.
 7. BWDS nie nakłada żadnych ograniczeń na dostęp do Witryny i na korzystanie z Witryny z wyjątkiem przerw technicznych i innych przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac administracyjnych, konserwacyjnych i serwisowych.
 8. Witryna nie zawiera treści przeznaczonych dla pełnoletnich, ani innych treści propagujących nieetyczne i niezgodne z prawem zachowania i ideologie i jako taka nie podlega ograniczeniom wiekowym w dostępie do treści prezentowanych na Witrynie.
 9. Jeżeli w zakresie korzystania z Witryny i Forum powstanie zdarzenie lub spór, w którym użytkownik stanowi stronę wobec innych użytkowników, lub zdarzenie, na które wpływ miała Witryna lub w jakikolwiek sposób z nią powiązane, BWDS nie ponosi za to odpowiedzialności i nie ma obowiązku zajmować żadnego stanowiska wobec takich zdarzeń, a zwłaszcza nie ma obowiązku występować jako strona sporu lub zdarzenia.
 10. Nie jest możliwe za pośrednictwem Witryny, ani żadnej jej części, zawieranie transakcji pomiędzy użytkownikami, a osobami i firmami trzecimi. Wszelkie próby wykorzystania Witryny do tego celu będą skutkować trwałym usunięciem konta użytkownika.
 11. Wszystkie inne zasady i warunki dostępu do Witryny i korzystania z Witryny, jakie nie zostały określone w Warunkach i dokumentach wymienionych w pkt 3, mogą być przedmiotem odrębnych umów zawieranych pomiędzy użytkownikiem i BWDS.
 12. BWDS zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania i zmieniania zawartości i treści Witryny bez uprzedzania o tym użytkowników.
 13. BWDS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Warunków. Do umów, o których mowa w pkt 4, zawartych przed wprowadzeniem zmian, zastosowanie mają Warunki w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

II. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Dostęp do niektórych treści, plików, narzędzi oraz funkcji Witryny wymaga zarejestrowania konta przez użytkownika. Zakres oraz warunki przetwarzania danych niezbędnych do zarejestrowania konta przez użytkownika zostały określone w Polityce prywatności. Rejestrując konto użytkownik ma obowiązek poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić formularz rejestracyjny.
 2. Rejestracja nowego konta na Witrynie jest dobrowolna i bezpłatna. Rezygnując z rejestracji konta użytkownik świadomie i dobrowolnie rezygnuje z dostępu do treści, plików, narzędzi oraz funkcji Witryny, dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.
 3. Użytkownik może zarejestrować jedno konto. Rejestrowanie przez użytkownika wielu kont może skutkować ich zablokowaniem.
 4. Dostęp do swojego konta, a przez to również do dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników treści, plików, narzędzi oraz funkcji Witryny, użytkownik uzyskuje logując się do Witryny przy pomocy podanych podczas rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła, w specjalnym przeznaczonym do tego celu okienku. Jednocześnie BWDS zapewnia możliwość ‚Wylogowania się’ użytkownika z jego konta w dowolnej chwili.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania danych dostępowych do swojego konta w ścisłej tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim. BWDS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody użytkownika powstałe w wyniku nieautoryzowanego korzystania z konta użytkownika, które jest wynikiem udostępnienia przez użytkownika danych dostępowych jego konta osobom trzecim. Zapisy Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku wykrycia przez użytkownika nieautoryzowanego użycia jego konta, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany swoich danych dostępowych do konta oraz poinformowania BWDS o zaistniałym zajściu.
 7. BW Digital Systems zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jeżeli nie było ono aktywne przez co najmniej 24 miesiące lub w sytuacjach, w których użytkownik korzysta z konta w niewłaściwy sposób, działając tym samym na szkodę BWDS, czy też uporczywie łamie zasady Warunków, w szczególności w zakresie dotyczącym publikowania treści na Forum.
 8. Użytkownik może w każdej chwili przeglądać, sprawdzać, edytować dane swojego konta lub w każdej chwili zażądać jego usunięcia.

III. PRAWA AUTORSKIE I SPOSÓB KORZYSTANIA Z WITRYNY

 1. Wszystkie elementy Witryny w całości i fragmentach (zarówno ze strony merytorycznej, jak i technicznej, a także rozsyłane pocztą elektroniczną wiadomości ‚newsletter’ i programy komputerowe udostępnione do pobrania w zakłądce ‚Darmowe’ Witryny) są chronione prawem autorskim i stanowią własność BWDS, z zastrzeżeniem, że symbole, nazwy i nazwy produktów firm trzecich mogą być ich własnością i mogą być ich znakami towarowymi.
 2. BWDS udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, nie podlegającego przekazywaniu przez użytkownika osobom trzecim i podlegającego odwołaniu przez BWDS w każdym momencie prawa na dostęp do Witryny (w tym zawartych w Witrynie treści) i na korzystanie z Witryny.
 3. Powielanie, zwielokrotnianie i upowszechnianie, w każdej znanej formie i na wszystkich znanych polach eksploatacji, elementów Witryny oraz jej kodu źródłowego w całości lub we fragmentach, są surowo zabronione z wyjątkami, o których mowa w pkt 4.
 4. Użytkownik może skopiować lub wydrukować zawartość Witryny pod warunkiem niekomercyjnego wykorzystania pobranych danych, a także zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w sposób zagrażający jej uszkodzeniem, a także w sposób mogący spowodować przerwę w dostępie do Witryny. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób nieautoryzowanego dostępu do danych innych użytkowników, ani innych danych, które nie są prezentowane bezpośrednio w interfejsie Witryny.

IV. FORUM

 1. W celu ułatwienia użytkownikom wymiany doświadczeń i uwag związanych z użytkowaniem przez nich produktów, produktów specjalnych i usług, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży, a także stworzenia bazy informacji na temat użytkowania, rozwiązywania problemów i usuwania awarii produktów, produktów specjalnych oraz usług, BWDS udostępnia na witrynie internetowej www.bwdigitalsystems.pl forum dyskusyjne dla użytkowników, zwane dalej Forum.
 2. Administratorem Forum jest BWDS.
 3. Dostęp do treści publikowanych na Forum nie jest w żaden sposób ograniczony, zaś prawo publikowania wpisów na Forum mają jedynie zarejestrowani użytkownicy.
 4. Niektóre tematy forum (głównie dotyczące spraw administracyjnych i organizacyjnych BWDS) są zamknięte i nie jest możliwe publikowanie w nich swoich komentarzy.
 5. Treści publikowane przez użytkowników powinny być zgodne z tematem prowadzonej dyskusji w odpowiednich wątkach, a jeżeli dany wątek jeszcze nie istnieje, użytkownik może rozpocząć nową dyskusję poprzez założenie nowego tematu. Zabronione jest zwielokrotnianie tematów już istniejących. Temat dyskusji powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść dyskusji.
 6. Zabronione jest publikowanie na Forum treści niezwiązanych z merytoryczną zawartością Forum, a w szczególności publikowanie wszelkich treści pornograficznych, seksistowskich, wulgarnych, homofobicznych, obscenicznych, obraźliwych, rasistowskich, faszystowskich, nawołujących do przemocy, nienawiści i innych praktyki niezgodne z prawem i wszystkich innych obelżywie uderzających w dobry smak, godność, pochodzenie etniczne i rasowe, przekonania filozoficzne, a także uniwersalne normy współżycia społecznego, a także mogących powodować skutki karne lub z zakresu odpowiedzialności cywilnej.
 7. Zabronione jest publikowanie na Forum jakichkolwiek treści noszących znamiona reklamy, ofert kupna i sprzedaży oraz wszystkich innych treści mogących służyć obrotowi gospodarczemu, a także treści mogących mieć wpływ na wyniki finansowe firm trzecich.
 8. Zabronione jest publikowanie na Forum jakichkolwiek treści objętych prawem autorskim (w szczególności muzyki, oprogramowania, obrazów ruchomych i nieruchomych, publikacji i ich kopii itp.).
 9. Zabronione jest publikowanie na Forum kluczy seryjnych i licencyjnych oprogramowania firm trzecich i oprogramowania BWDS, a także oprogramowania typu ‚keygen’, ‚crack’ i podobnego, którego celem jest bezprawne naruszenie zabezpieczeń oprogramowania lub jego modyfikacja umożliwiająca nieautoryzowane użycie.
 10. Zabronione jest publikowanie na Forum jakichkolwiek danych osobowych lub innych danych chronionych.
 11. Zabronione jest publikowanie na Forum prywatnych numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej.
 12. Zabronione jest publikowanie na Forum odnośników do zewnętrznych witryn internetowych, zawierających treści, o których mowa w pkt 5-10.
 13. Zabronione jest publikowanie na Forum z użyciem nieautoryzowanego dostępu, a także podszywanie się pod innych użytkowników i administratora Forum.
 14. Dozwolone jest promowanie na Forum niekomercyjnych stron prywatnych, o ile nie zawierają treści, o których mowa w pkt 5-11.
 15. Użytkownik, który publikuje treści na Forum, nieodpłatnie upoważnia BWDS do zapisywania ich w pamięci komputera, ich obróbki cyfrowej w celu dostosowania ich do wymogów Witryny, skracania i redagowania treści w celu poprawy ich czytelności i przydatności merytorycznej, publikowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet, włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie, rozpowszechniania treści na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej, a także do umieszczania treści w bazach danych. Po wygaśnięciu umowy, o której mowa w części 1 pkt 4 Warunków, BWDS zachowuje udzielone upoważnienia.
 16. Treści publikowane przez użytkowników odzwierciedlają ich stanowiska w prowadzonych na Forum dyskusjach i nie mają nic wspólnego ze stanowiskiem BW Digital Systems.
 17. Wszelkie publikowane na Forum treści, które będą niezgodne z postanowieniami niniejszego dokumentu, będą usuwane.
 18. BW Digital Systems zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu zarejestrowanego użytkownika do Forum, jeżeli ten uporczywie łamie postanowienia Warunków. W skrajnych wypadkach BWDS może trwale zablokować lub usunąć konto użytkownika, zgodnie z cz. II pkt 7 Warunków.
 19. BWDS nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników na Forum, a także za oczywiste lub domniemane szkody powstałe w wyniku publikacji tych treści. BWDS nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikowania treści, o których mowa w pkt 5-11, powstałe przed ich wykryciem i usunięciem, a także po ich wykryciu i usunięciu z Forum.
 20. BWDS nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub skasowanie treści umieszczanych przez użytkowników na Forum, w szczególności będące wynikiem nieautoryzowanego użycia konta użytkownika przez osoby trzecie. Jeżeli użytkownik umieszcza na Forum ważne dla niego treści, zobowiązany jest zadbać we własnym zakresie o wykonanie ich kopii zapasowej.

V. NEWSLETTER

 1. W celu umożliwienia użytkownikom bieżącego dostępu do najnowszych wiadomości publikowanych na witrynie www.bwdigitalsystems.pl, BWDS udostępnia na witrynie internetowej www.bwdigitalsystems.pl interfejs, dzięki któremu użytkownicy mogą dopisać się do listy subskrybentów, dalej zwanej Newsletter.
 2.  Newsletter jest formą korespondencji elektronicznej BWDS, rozsyłanej automatycznie subskrybentom, którzy wyrazili chęć otrzymywania takich wiadomości na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 3. Newsletter jest wysyłany przez BWDS wyłącznie z adresów: biuro@bwdigitalsystems.pl, info@bwdigitalsystems.pl lub newsletter@bwdigitalsystems.pl. BWDS nie ponosi odpowiedzialności za treści Newslettera wysyłane z innych adresów.
 4. Newsletter ma formę wiadomości HTML, zawierających zrzuty aktualnych wpisów publikowanych w dziale ‚Aktualności’ na witrynie www.bwdigitalsystems.pl oraz innych informacji związanych z działalnością BWDS.
 5. Mozliwość dopisania własnego adresu poczty elektronicznej do listy subskrybentów nie jest w żaden sposób ograniczona, a warunkiem otrzymywania Newslettera BWDS jest podanie poprawnego adresu poczty elektronicznej i potwierdzenie woli otrzymywania Newslettera w wiadomości aktywacyjnej, wysłanej przez BWDS na wskazany adres.
 6. BWDS zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu użytkownika do Newslettera lub skreślenie go z listy subskrybentów, jeżeli ten uporczywie łamie postanowienia Warunków.
 7. BWDS zastrzega sobie prawo do usuwania z listy subskrybentów adresy poczty elektronicznej, co do których co najmniej pięciokrotnie stwierdzone zostanie, że wysłane na nie wiadomości zostały odrzucone przez serwer docelowy, bądź niedostarczone z przyczyn niezależnych od BWDS.
 8. Każdy użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje dane, albo zrezygnować z subskrypcji bez podania przyczyn i poniesienia jakichkolwiek konsekwencji. Linki umożliwiające edycję danych lub ich usunięcie są umieszczane w każdej wiadomości Newslettera.

VI. ZAKRES GWARANCJI

 1. Zawartość witryny zarówno w całości, jak i we fragmentach, jest dostarczona w takiej postaci i formie, w jakiej została udostępniona, a BWDS nie udziela żadnych oczywistych i domniemanych gwarancji użytkownikowi, w szczególności w zakresie domniemanej przydatności Witryny na wszelkich znanych polach eksploatacji.
 2. BWDS nie gwarantuje, że dostęp do witryny będzie niczym nie zakłócony i stały i nie odpowiada za przerwy w dostępie do Witryny spowodowane okolicznościami niezależnymi od BWDS. W każdym przypadku zamierzonego i celowego ograniczenia dostępu do Witryny, BWDS zobowiązuje się informować o tym użytkowników z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, umieszczając stosowną informację na stronie głównej Witryny.
 3. BWDS nie gwarantuje, że Witryna będzie współpracować z każdym oprogramowaniem i na każdej platformie oraz konfiguracji sprzętowej. BWDS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody oprogramowania i sprzętu, a także utratę danych, powstałe w wyniku uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z Witryny.
 4. BWDS nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje użytkownika podejmowane pod wpływem treści znajdujących się w Witrynie, a zwłaszcza w sklepie internetowym zamieszczonym w Witrynie.
 5. BWDS nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia oprogramowania lub sprzętu, a także utratę danych, powstałe na skutek zainfekowania ich wirusami (lub innym złośliwym oprogramowaniem) podczas uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z Witryny.
 6. BWDS nie gwarantuje, że zamieszczone w Forum treści dotyczące rozwiązywania problemów i usuwania awarii związanych z eksploatacją produktów, produktów specjalnych i usług, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży, będą skuteczne w każdej konfiguracji programowej i sprzętowej i nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie, uszkodzenia lub zniszczenie programowania lub sprzętu lub utratę danych, spowodowane stosowaniem się do treści publikowanych na Forum. BWDS każdorazowo zaznacza na jakim sprzęcie i na jakiej platformie systemowej testowane były podane rozwiązania. BWDS nie ponosi odpowiedzialności za porady i komentarze publikowane przez użytkowników, a także ich rzeczywistą przydatność w zakresie rozwiązywania problemów, usuwania awarii i zwykłej eksploatacji.
 7. Witryna nie zawiera żadnych, poza publikowanymi na Forum i związanymi z użytkowaniem i eksploatacją produktów, produktów specjalnych i usług, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży, porad na żaden inny temat, a w wypadku ich wystąpienia, BWDS nie ponosi odpowiedzialności za ich stosowanie.
 8. BWDS nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia oprogramowania lub sprzętu lub utratę danych użytkownika powstałe na skutek pobierania i/lub instalowania plików/programów udostępnionych do pobrania w Witrynie, a także wszelkich jej składników/fragmentów, pobieranych przez użytkownika techniką ‚Zapisz jako…’.

 VII. ODNOŚNIKI DO WITRYN I PLIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 1. Aktywowanie wszelkich odnośników do witryn i plików zewnętrznych, znajdujących się na Witrynie, odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika.
 2. Odnośniki do witryn i plików zewnętrznych zostały umieszczone na Witrynie w dobrej wierze i wyłącznie dla wygody użytkownika.
 3. BWDS nie weryfikuje poprawności, przydatności, wiarygodności, a także wartości merytorycznej informacji zamieszczonych na witrynach wskazywanych przez odnośniki zewnętrzne, zamieszczone na Witrynie. Wszystkie witryny zewnętrzne posiadają własne regulacje i podlegają gwarancjom na zasadach określonych przez ich właścicieli.
 4. BWDS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i zniszczenia oprogramowania lub sprzętu lub utratę danych użytkownika, powstałe na skutek odwiedzania innych witryn lub uzyskiwania dostępu do plików zewnętrznych, poprzez aktywację odnośników do nich, zamieszczonych na Witrynie.
 5. Postanowienia części III Polityki prywatności stosuje się odpowiednio.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa, o której mowa jest w części I pkt 4 Warunków wygasa:

 1. z chwilą opuszczenia Witryny przez niezarejestrowanego użytkownika (przerwania dostępu do Witryny i przerwania korzystania z Witryny), z zastrzeżeniem pkt 3,
 2. jeżeli użytkownik posiada zarejestrowane konto w Witrynie, z chwilą usunięcia konta użytkownika, z zastrzeżeniem pkt 3,
 3. jeżeli użytkownik zniszczy wszystkie posiadane kopie zawartości Witryny oraz pliki pobrane z Witryny, w przeciwnym wypadku umowa jest wiążąca do spełnienia niniejszego warunku i może stanowić podstawę dochodzenia swoich praw przez BWDS, a także odpowiedzialności użytkownika, w wypadku pogwałcenia postanowień Warunków lub niewłaściwego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych, które użytkownik pobrał z Witryny.

Niniejszy dokument, zawartość oraz kod źródłowy Witryny są chronione prawem autorskim
Copyright © 2013-2015 by BW Digital Systems
Wszystkie prawa zastrzeżone