Warunki użytkowania modeli 3D firmy BW Digital Systems

Niniejszy tekst licencji określa warunki korzystania z modeli 3D firmy BW Digital Systems.


 

LICENCJA na użytkowanie modeli 3D firmy BW Digital Systems

Uwaga! Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej na użytkowanie modeli 3D firmy BW Digital Systems, zwanej dalej ‚Licencją’, która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej ‚Użytkownikiem’ i firmą BW Digital Systems Bartosz Warzocha (http://www.bwdigitalsystems.pl), ul. Jana III Sobieskiego 31/11, 22-680 Lubycza Królewska, zwaną dalej ‚Autorem’. Postanowienia Licencji są wiążące dla Autora i dla Użytkownika.

NINEJSZY PLIK CHRONIONY JEST POLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM PRAWEM AUTORSKIM I O OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie modelu 3D firmy BW Digital SYstems, zwanego dalej ‚Modelem’ wraz z ewentualną dokumentacją do Modelu oraz innymi plikami towarzyszącymi (pliki materiałów i tekstur), stanowiącymi integralną całość z Modelem.
2. Autor jest wyłącznym właścicielem Modelu, w tym praw autorskich do Modelu.
3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Modelu bez jakichkolwiek limitów czasowych.
4. Użytkownikowi nie wolno odsprzedawać, odpłatnie wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Modelu, ani też pobierać żadnych innych opłat za Model bez wyraźnej pisemnej zgody Autora. Użytkownik może natomiast dowolnie dysponować obrazami wyrenderowanymi z Modelu, bądź z użyciem modelu.
5. Przekazywanie praw użytkowania Modelu następuje wyłącznie przy jednoczesnym przekazaniu niniejszej Licencji i jej akceptacji przez nowego Użytkownika.
6. Użytkownik może w dowolny sposób modyfikować Model pod warunkiem zachowania informacji o Autorze Modelu.
7. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania i użytkowania Modelu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Modelu, a także uszkodzenia sprzętu komputerowego, na którym użytkowano Model.
8. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Modelu i niezgodnego z prawem jego rozpowszechniania.
9. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Autor ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia. Właściwym w rozstrzyganiu sporów wynikających z naruszenia postanowień niniejszej Licencji jest sąd właściwy do miejsca siedziby Autora.

(W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tekstu licencji, lub jego prawdziwości, należy skontaktować się z firmą BW Digital Systems – biuro@bwdigitalsystems.pl)

Sirpień 2014